1. Premenná, vstup a výstup

Meno premennej musí začínať písmenom, byť jednoslovné a rozlišujú sa veľké a malé písmená. Príklady premenných:

x, binarne_cislo, velkost2

Pozrite si základné informácie o dátových typoch v Pythone. Preštudujte si príklady operácie + na reťazcoch a skúste aj nejaký reťazec vynásobiť pomocou *.

Vstup zadáme príkazom input(), pozrite si príklady použitia. Dôležité je uvedomiť si, že input() vždy vytvorí premennú typu reťazec, preto napr. celé číslo načítame tak, že zmeníme jeho typ funkciou int() či float() – pozrite si príklad:

cislo = int(input("Zadaj celé čisielko: "))
Úlohy
 1. Napíšte program, kde do premennej name a surname priraďte reťazce. Potom:
  1. vypíšte 10-krát name pomocou *,
  2. vypíšte reťazec vzniknutý spojením name a surname pomocou +,
  3. vypíšte name a surname pomocou príkazu print() s čiarkami a porovnajte,
  4. vypíšte name a surname do rámčeka z hviezdičiek.

 2. Napíšte program, kde do premennej vek zadáš číslo a do meno a priezvisko reťazce. Potom:
  1. vypíšte vetu: Volám sa… a mám… rokov.
  2. do premennej dni vypočítajte, koľko to je dní, a doplň vetu: … to je… dní.
  3. premenná meno nech sa zadá na vstupe príkazom input().
  4. premenná vek nech sa tiež zadá na vstupe – vznikne problém: aký?
  5. premennú vek zmeňte na číslo funkciou int().

 3. Napíšte program, kde na vstupe zadáte čísla a a b. Potom vypíše všetky aritmetické operácie: \( a + b, \ a - b, \ a \cdot b, \ a / b, \ a ^ b, \) celočíselný podiel, zvyšok. Diskutujte o číselných typoch vstupov i výstupov a možných chybách pri výpočte.

 4. Použitím operácií % b (pre zvyšok pri delení čísla a číslom b) a a // b (pre celočíselne delenie) vypíšte pre zadaný počet dní d, koľko obsahujú týždňov a zvyšných dní.

 5. Zadaný počet minút min preveďte na stupne a minúty – tie sa rátajú zo zvyšku po stupňoch.

 6. Pre zadaný počet sekúnd s vypíšte, koľko obsahujú:
  1. minút a sekúnd,
  2. hodín, minút a sekúnd – použite delenie so zvyškom.

 7. cokoladaPre zadaný počet cols stĺpčekov a rows riadkov čokolády, a počet zjedených štvorčekov n, vypočítajte:
  1. počet ostávajúcich štvorčekov n_left,
  2. počet ostávajúcich stĺpčekov cols_left a voľných štvorčekov x_left,
  3. počet ostávajúcich riadkov rows_left a voľných štvorčekov y_left,
  4. ošetrite, aby nemohlo byť zjedených viac štvorčekov, než má čokoláda.