4. Cykly

4.3. Cyklus while

 1. Napíšte program, ktorý načítava postupnosť čísiel, kým nezadáme 0. Potom vypíše súčet zadanej postupnosti.

 2. ruksak Vytvorte program Ruksak, kam zadáme maximálnu nosnosť ruksaku a potom zadávame váhu vecí, ktoré doň balíme. Program:
  1. sa zastaví, keď je maximálna nosnosť prekročená, a vypíše Stop,
  2. vypíše, koľko vecí sme si zabalili, okrem poslednej.

 3. Vytvorte program na uhádnutie náhodného čísla od 1 po 100, ktoré program vygeneruje použitím funkcie random.randint() v modulu random.
  Program nás nechá tipovať hodnotu a napíše, či je hľadané číslo väčšie, alebo menšie.
  Skončí sa, keď je náš tip správny. Na začiatok programu pridáme príkaz import random, aby sme mohli použiť modul random.

 4. Číslo x zadané na vstupe:
  1. pomocou operácie // delte celočíselne 2, výsledok opäť vydelte 2 atď. kým nedôjdeme k nule; výsledky vypisujte,
  2. pomocou operácie % vypisujte zvyšky celočíselného delenia dvomi v bode (a),
  3. premeňte do dvojkovej sústavy.

 5. Pre čísla a, b zadané na vstupe nájdite najmenší spoločný deliteľ pomocou Euklidovho algoritmu:
  1. ak a > b, vymeňte a s b,
  2. vydeľte celočíselne a / b a zistite zvyšok z,
  3. vymeňte a za b, a b za z. Vracajte sa ku kroku (b), kým je zvyšok nenulový.
  Výsledný deliteľ bude posledné b, ktorým sme delili.