2. Vetvenie

Program môžeme na základe podmienok vetviť. Urobíme si prehľad možných spôsobov vetvenia. Okrem toho sa naučíme používať logické operácie or, and a not.